Pogotowie całodobowe:                     Częstochowa - Tysiąclecie - tel: 511 942 210

Porady

DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

Odejście najbliższej osoby to moment, na który nikt nigdy nie będzie wystarczająco przygotowany.
Tu znajdziecie Państwo najpilniejsze i najbardziej istotne informacje pomocne w załatwieniu formalności po stracie bliskiej osoby.

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby:

- Jeśli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu,
   który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.
- Rodzina sama wzywa wybrany zakład pogrzebowy oraz zleca odbiór osoby zmarłej i przewóz do chłodni.
- Jeśli zgon nie nastąpił w domu, lecz w szpitalu lub w hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka zdrowia.
  Jeżeli jednak zgon nastąpił poza szpitalem należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym
   w celu przewozu ciała do chłodni.
- Następnie powinni Państwo udać się do wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego w celu załatwienia
  wszelkich formalności związanych z pochówkiem.

Wymagane dokumenty, z którymi należy zgłosić się w zakładzie pogrzebowym to:

- Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu.

Do bezgotówkowego rozliczenia pogrzebu, uzyskania zasiłku z ZUS, najbliższa rodzina upoważnia zakład pogrzebowy i wymagane są wtedy dodatkowe dokumenty:

- Dowód osobisty osoby zmarłej i wnioskodawcy.
- odcinek emerytury / renty osoby zmarłej
- odcinek emerytury / renty wnioskodawcy lub nr świadczenia z ZUS-ie
- zielona legitymacja emeryta / rencisty osoby zmarłej
- zaświadczenie o zatrudnieniu – jeśli osoba zmarła pracowała
- zaświadczenie o zatrudnieniu wnioskodawcy
- zaświadczenie od księdza
- Legitymacja emeryta lub rencisty, lub zaświadczenie z zakładu
  pracy dla zmarłych posiadających ubezpieczenie emerytalno-rentowe

*Zaświadczenie z zakładu pacy powinno zawierać:
- imię i nazwisko osoby zatrudnionej, PESEL
- adres zamieszkania
- czas trwania zatrudnienia (od dnia... do dnia...)
- forma zatrudnienia
- poświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne
- poświadczenie, że osoba nie przebywa na urlopie bezpłatnym

- Informacja o ubezpieczeniu emerytalno-rentowym osoby załatwiającej formalności.

Przygotowania do pochówku:

- Powinni Państwo dostarczyć do zakładu odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty.
- W zakładzie pogrzebowym ustalany jest termin pogrzebu, a także termin ewentualnej kremacji.
- Wybór cmentarza i miejsca na nim należy do rodziny (cmentarze komunalne i parafialne).
- Trumnę, urnę, wieńce i pozostałe akcesoria oraz usługi pogrzebowe zapewnia zakład.